ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15)
      1.2 คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
      1.3 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
      1.4 คำสั่งคณะกรรมการ​บริหาร​คณะ​สาธารณสุข​ศาสตร์​

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 3/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - รายงานการผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์และโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์] [2 ตัวชี้วัดโครงการ]
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - สถิติการรับสมัครนักศึกษา
            - กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2564
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
            - กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
            - แจ้งกำหนดการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร IQA และรายชื่อผู้ตรวจประเมิน
            - การแต่งตั้งประธานหลักสูตร
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 ทบทวนการจัดกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564
      5.2 การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
      5.3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (VRU U2T)
      5.4 ผังการเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการงานเวชคลินิกและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
      5.5 การเสนอรายชื่อผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุภาพเพื่อประชาชน
      5.6 การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ