ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 ประกาศรับสมัครอาจารย์ใหม่
      1.2 นิคมอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก ในมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 4/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน SAR EdPEx
            - แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
            - รายงานความก้าวหน้า ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - กำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3 - มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2564
            - สมอ.08 ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
            - สมอ.08 ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ
            - ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ป.ตรี เต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
            - ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ป.ตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
            - แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
            - รายงานสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รอบ6เดือน ปี2564 การแก้ปัญหาความเสี่ยงที่ยังไม่ลดลง
      5.2 หนังสือคงค้างในระบบ e Saraban
      5.3 การดำเนินการหลักสูตรระยะสั้น
      5.4 การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
      5.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ และแนวทางการให้หน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2564
      5.6 (ร่าง) ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ