ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
      1.2 ความคืบหน้าการดำเนินการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม และคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 5/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - การติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
            - การรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]
            - การผลการทบทวนแผนกลยุทธฺ์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
            - รายงานผลการให้ข้อเสนอแนะจากการประเมินEdPEx ผ่านSmart Ex
            - สรุปรายงานผล โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - การเรียนออนไลน์
            - การลงทะเบียนเพิ่มถอน
            - จำนวนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
            - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2564
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
            - ระบบ E.hrm ระบบบริหารงานบุคคล
            - การเปิดบัญชีสมุดคู่ฝากธนาคารขยะรีไซเคิล
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 ข้อมูลจุดเช็คอินและสุดยอดนวัตกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.2 กิจกรรมที่สามารถพิจารณาชั่วโมงจิตอาสา
      5.3 การพัฒนางานวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.4 การทำความร่วมมือเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษา กลุ่มทหารเสนารักษ์ และ อสม.
      5.5 (ร่าง) แผนการพัฒนารายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ