ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 19)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 6/2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - สรุปผลประเมิน IQA หลักสูตร โดย มรว. และของคณะ มี2หลักสูตร ที่ มรว. ติดตาม
            - การเผยแพร่คู่มือธรรมาภิบาลให้บุคลากรและแนวปฏิบัติ [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]
            - รายงานผลไตรมาส3 เร่งรัดให้บรรลุไตรมาส4 เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]
            - การรวบรวมความต้องการตามแบบฟอร์มพัฒนารายบุคคลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ปี2564-2565
            - แจ้งตรวจ EdPEx ออนไลน์
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - ไม่เปิดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขภาพและความงาม ปีการศึกษา 2564
            - แนวทางในการเรียนการสอนและการเพิ่มถอนรายวิชา ออนไลน์
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - แนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2564
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2564
            - รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 ขอความเห็นชอบ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปี งบ 2565 กนผ.01และ02 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแนบ 4]
      5.2 ขอความเห็นชอบการแก้ไข รายงานEdPEx แต่ละหมวด เพื่อส่ง มรว.
      5.3 การเพิ่มจำนวนนักศึกษาเสาร์อาทิตย์ในภาคการศึกษา 2/2564
      5.4 แนวปฏิบัติของคณะในความร่วมมือแก้ปัญหา COVID-19 กับมหาวิทยาลัย
      5.5 การดูแลนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการป้องกันโรคในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ