ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 แนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวัง COVID 19
      1.2 การเลื่อนประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
      1.3 การตรวจประเมินวไลยอลงกรณ์คลีนิคเวชกรรม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - รายงานบริหารความเสี่ยง
            - สรุปผลงานการจัดทำโครงการรอบ 6 เดือน
            - รายชื่อคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/ระดับคณะ
            - งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            -
            -
            -
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - การเลื่อนการตรวจประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบุญบางสิงห์
            - ยกเลิกกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์
            - การกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ของนักศึกษา
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จาก GFMIS
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การบริหารจัดการโครงการของคณะในช่วงเวลาประกาศมาตรการป้องกัน COVID 19
      5.2 รายงานการดำเนินโครงการผลิต/จำหน่ายแอลกอฮอลเจล
      5.3 การจัดทำโครงการ Start Up ของคณะ
      5.4 การวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการของหลักสูตรและหน่วยงาน
      5.5 เป้าหมาย ผลงานของอาจารย์ บุคลากรระหว่างประกาศมาตรการป้องกัน COVID 19
      5.6 การเตรียมการสอนของอาจารย์ในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยใช้ Google Classroom
      5.7 การปรับชื่อศูนย์บริการวิชาการสาธารณสุขเป็นศูนย์บริการงานสาธารณสุข
      5.8 การประเมินการดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้น

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
      6.1 -