ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
      - สรุปผลงานการจัดทำโครงการรอบ 6 เดือน
            - สรุปผลงานการจัดทำโครงการรอบ 6 เดือน [1]
            - สรุปผลงานการจัดทำโครงการรอบ 6 เดือน [2]