ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
      1.2 ประมาณการงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 3/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - สรุปความสำเร็จการนำกลยุทธ์ของคณะสาธารรสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 ไปปฏิบัติ
            - สรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - การเก็บข้อมูลศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
            - ความคืบหน้าในการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
            - รายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานอาจารย์นิเทศและค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาปฏิบัติการโครงงานวิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นสำหรับนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ พ.ศ. 2563
      5.2 การจัดทำแผน
            - (ร่าง) โครงการ“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 และแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
            - (ร่าง) กำหนดการ วันที่ 13-15 และ 18-20 พฤษภาคม 2563
            - (ร่าง) แต่งตั้งวิทยากรประจำกลุ่ม
            - (ร่าง) รายชื่อวิทยากรประจำกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม จำแนกตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และคณะ
      5.3 การเสนอเปิดหลักสูตรปริญญาเอก
      5.4 การพัฒนา อสม. ตามข้อเสนอแนะขององคมนตรี
      5.5 การทำ MOU กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
      5.6 การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.7 กรอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2560-2564
      5.8 การจัดทำคำชี้แจงงบประมาณ Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      5.9 โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ