ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แผนแม่บทวไลยอลงกรณ์ มั่นใจ สะอาด ปลอดภัย
      1.2 แจ้งข้อมูลการจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 ภาคเรียน 1/63
      1.3 ความก้าวหน้าการเปิดหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 4/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
      3.1 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นศ.ชั้นปีที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - รายงานลักษณะงาน Work from home ของบุคลากร
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - รายงานจำนวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
            - ขอติดตามการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
            - ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการสอนภาคเรียน 1/63
      5.2 การพัฒนางานวิจัยของคณะตามนโยบายมหาวิทยาลัย
      5.3 การเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
      5.4 สรุปผลงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
      5.5 การจัดหาผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
      5.6 ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ [1] [2]
      5.7 โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.8 การพัฒนา อสม. ในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
            5.8.1 การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนา อสม.
            5.8.2 หลักสูตรระยะสั้นตามข้อเสนอแนะขององค์มนตรี
      5.9 การจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ CEFR
      5.10 การจัดทำข้อมูลผลงานดีเด่นที่ดำเนินในปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ