ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
      1.2 คู่มือการขอรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ
      1.3 แจ้งผลการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต
      1.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
      1.5 ผลการประชุมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 5/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
      3.1 การปรับโครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์
      3.2 แผนพัฒนา อสม. จังหวัดสระแก้ว และการลงนามความร่วมมือ (MOU) จังหวัดสระแก้ว
      3.3 ความก้าวหน้าโครงการสัมฤทธิ์บัตร (วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - สรุปแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [1] [2]
            - สรุปความสำเร็จการนำโครงการไปปฏิบัติรอบไตรมาสที่ 1-3 (ต.ค.62 - มิ.ย.63)
            - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
            - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ปีการศึกษา 2562
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - รายงานสรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาปีการศึกษา2563
            - การอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอนในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
            - การอบรมการเพิ่มสมรรถนะให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชน
            - การพัฒนาเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
            - การจัดทำ มคอ3 ในส่วนของหมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - กำหนดการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
            - กำหนดการกิจกรรมวันไหว้ครู
            - การอนุมัติโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นระยะที่ 2 และการเสนอชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563
            - การดำเนินการคัดกรองผู้ที่เข้าอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การจัดภาระงานสอนใหม่ประจำภาคการศึกษา 1/2663
      5.2 การสร้าง แนวปฏิบัติที่ดีในการตัดเกรดหรือประเมินนักศึกษา สำหรับรายวิชาที่เน้นทฤษฎีและเน้นปฏิบัติ
      5.3 การแก้ไข/ปรับรายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และ สมอ.08 การจัดการสถานพยาบาล
      5.4 การจัดกิจกรรมวิจัย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      5.5 การพิจารณาประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต[1] [2] [3]

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ