ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 7/2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 โครงการความร่วมมือวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
      1.2 กำหนดการแจกวุฒิบัตร โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
      1.3 เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
      1.4 กำหนดการตรวจประเมินวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม
      1.5 การรับมอบใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
      1.6 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 6/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
      3.1 โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์
      3.2 การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสระแก้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - Improvement Plan [1] [2] [3]
            - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
            - สรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
            - สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            - สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            - แผนการดำเนินงาน Green Office ประจำปีงบประมาณ 2564
            - สรุปความสำเร็จการนำโครงการไปปฏิบัติรอบไตรมาสที่ 1-3
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - การพิจารณารายชื่อผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
            - การติดตามกาคดำเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
            - แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้รางวัลเหรียญทอง
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.จังหวัดสระแก้ว
            - ยกเลิกโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 6
            - การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านจิตอาสาพัฒนา
            - การตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
            - กำหนดการตั้งเบิกงบประมาณ
            - สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 แนวทางการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
      5.2 การจัดทำ Improvement Plan ของหลักสูตร
      5.3 การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยภาคกลาง
      5.4 การพัฒนาสุขภาพนักศึกษา (ปัญหาโรคซึมเศร้า)
      5.5 การหาทุนวิจัยภายนอกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
      5.6 การดำเนินการคัดกรองผู้ที่เข้าอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ