ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 รายงานผลการตรวจสอบคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
      1.2 การประชุมจัดทำ กนผ.04 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย
      1.3 การจัดประชุมประชาสัมพันธ์หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
      1.4 ผลตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 7/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - การเข้าถึงระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
            - การเข้าถึงแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กนผ.01 และ กนผ.02)
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - รายงานผลสรุปโครงการภาษาอังกฤษ
            - กำหนดการจองรายวิชาของนักศึกษา จ-ศ และ ส-อ ภาคการศึกษา 2563
            - การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จ-ศ และ ส-อ
            - รายละเอียดการฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563
            - การกำหนดชื่อย่อ อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - กำหนดการโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกาละแมโบราญ
            - รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาปี 2563
            - โครงการรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน
      5.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
      5.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
      5.4 สุ่มตรวจสารเสพติดของนักศึกษา
      5.5 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
      5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ OKR ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
      5.7 การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์จากการศึกษาดูงาน
      5.8 การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ