ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
      1.1 เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม (1 ต.ค. 63)
      1.2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์นักศึกษาและอาจารย์ บุคลากร ใช้บริการวไลยอลงกรณ์คลินิคเวชกรรม
      1.3 การรับสมัครนักศึกษาใหม่
      1.4 ข้อสังเกตการพิจารณาขอค่าตอบแทนผลงานวิชาการของอาจารย์
      1.5 การใช้ ExPed ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 8/2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
      4.1 ฝ่ายบริหารและการวางแผน
            - สรุปความคิดเห็น เรื่อง ความหมายและตัวชี้วัด หลักธรรมาภิบาล
            - สรุปผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ไตรมาสที่ 1-4
            - กำหนดส่งแบบรายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 4
            - รายงานการติดตามผลงานของคณบดี
      4.2 ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
            - การจองรายวิชาของนักศึกษา2/2563
            - จำนวนนักศึกษาที่สมัครรอบที่ แรกของเต็มเวลา จ-ศ และ ส-อ
            - การสอบ CEFR ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
      4.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
            - กิจกรรมรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย
            - กิจกรรมปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรมสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
            - กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการทำงานในสถานพยาบาล
      4.4 สำนักงานคณบดี
            - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
            - แจ้งกำหนดการส่งรายงานสรุปผลโครงการเพื่อดำเนินการในระบบรายงานติดตามโครงการ
            - ระบบเอกสาร e-Saraban และคำสั่งการ
            - การโอนย้ายงบประมาณโครงการจัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร
      4.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
      4.6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
      4.7 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
      4.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
      4.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
      5.1 การจัดระบบห้องปฏิบัติการ
      5.2 (ร่าง) นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ [1] [2]
      5.3 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นกิริยา การกระทำตามค่านิยม VRUPH
      5.4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      5.5 การรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน สระแก้ว
      5.6 แนวการปฏิบัติในการประกวด Best Practice
      5.7 ค่าละทะเบียนการจัดอบรม หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ