คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

responsive screens

โครงการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิมยมองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้องประชุม504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการทบทวนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิมยมองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานคณะกรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี
ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานคณะกรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
thumb1
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินิีนาถในรัชกาลที่ 9
พิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
thumb1
คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์
มุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
thumb1
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2
เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและวางแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
คณะกรรมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนและวางแผนประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมสัมมนา IQA สู่ TQR ประจำปีการศึกษา 2560
เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีฯ
thumb1
คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบ TQR
พิธีส่งมอบงาน รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดีน์บดี
เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีฯ
thumb1
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ส่งมอบงานให้กับรศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดีน์บดี เวลา 12.00-13.00 น.ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีฯ
งานรับปริญญาแสดงความยินดีแก่บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
thumb1
คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานรับปริญญาแสดงความยินดีแก่บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เรื่องการพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เรื่องการพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรสุขภาพและความงาม
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรสุขภาพและความงาม
การเเสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ

เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
การเเสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามความสมัครใจของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
การแข่งขันกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์
ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
thumb1
การแข่งขันกีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์
งานสงกรานต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561
ณ อาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์
thumb1
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย "วันสงกรานต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ " ณ บริเวณหอประชุมวไลยอลงกรณ์
ร่วมเดินขบวนงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
thumb1
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย "วันสงกรานต์ " ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
An innovation approach to childhood obesity prevention and protection programs in Thailand
during 6 – 19 May 2018
thumb1
คณะแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการและสาธารณสุข จากประเทศศรีลังกา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "An innovation approach to childhood obesity prevention and protection programs in Thailand during 6 – 19 May 2018" กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การสัมมนาสหกิจศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
thumb1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ และหอประชุมวไลยอลงกรณ์
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"การใช้ Infographics สำหรับนำเสนองานวิชาการ"
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
thumb1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"การใช้ Infographics สำหรับนำเสนองานวิชาการ" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ2561-2564 และ แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณปี 2562” วันที่ 26 มิถุนายน ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยอธิการบดี ได้บรรยายนโยบายและทิศทางการทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้บรรยายแนวทางการจำทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 และ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ได้บรรยายเรื่อง แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปฐมนิเทศและชี้แจงขั้นตอนการสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ ดร. นิพนธ์ มานะสถิตย์พงษ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฐมนิเทศและชี้แจงขั้นตอนการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้ารับคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล รอบที่ 3 (รอบรับตรงร่วมกัน)
โครงการเตรียมความพร้อม การสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ณ.ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
คณะกรรมการบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ประจำเดือนมิถุนายน 2561
โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วม โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียง
thumb1
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยรอบมหาวิทยาลัย และชุมชนใกล้เคียง สะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัย ป้ายรถประจำทาง สถานีตำรวจทางหลวง และแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
ณ วัดธรรมนาวา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
thumb1
ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการที่มีผลต่อการเรียนรู้ผลิตภาพของผู้เรียน
ณ ห้องประชุม 504 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
thumb1
เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการที่มีผลต่อการเรียนรู้ผลิตภาพของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561
ทำงานแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ เดอะ กรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
thumb1
เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด เป็นไปตามนโยบายการกระจายงานและร่วมรับผิดชอบภาระงานคณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561
จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์
thumb1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th