คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

responsive screens

13 ธ.ค.2562
คณบดี คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ธ.ค.2562
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
9 ธ.ค.2562
การเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในกราจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเเละนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 พ.ย.2562
จัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
13 พ.ย.2562 - 10 ก.พ.63
จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขภาครัฐ
ในต่างประเทศเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ วัดไทยพุทธคยา และ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 พ.ย.2562
คณบดี คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
17 ต.ค.2562
การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
17 ต.ค.2562
ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ก.ย.2562
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรำลึกคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย"

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ก.ย.2562
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 ก.ย.2562
การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ.ห้องประชุมสาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 ชั้น 5 อาคาร ส่งเสริมการเรียนรู้

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 ก.ย.2562
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณ.ธนชาติ (สำนักสวนมะลิ)

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
28 ส.ค.2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย การประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในการผลิตไม้กวาด

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
5 ส.ค.2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมกันเต้นแบบบาสโลบ พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
2 ส.ค.2562
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
26 ก.ค.2562
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 ก.ค.2562
วันทาคณาจารย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ก.ค.2562
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
21 ก.ค.2562
การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้ต้นแบบทางด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
18 ก.ค.2562
ขออนุโมทนาบุญกับคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดบุญบางสิงห์ ต.สวนพริกไทย พระปฎิบัติสายวัดปัญญานันทาราม

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
10 ก.ค.2562
พิธีบายศรีสู่ขวัญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
9 ก.ค.2562
การสัมภาษณ์ทุนการศึกษาปี 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
3 ก.ค.2562
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการสถานพยาบาล

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
20-21 มิ.ย.2562
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
4-5 และ 7-8 มิ.ย.2562
จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 พ.ค.2562
ประกวดนวัตกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
23 พ.ค.2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
22 พ.ค.2562
คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุม KM เรื่องการกำหนดโครงการ

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
21 พ.ค.2562
คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำแผน

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
20-22 พ.ค.2562
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 พ.ค.2562
Good bye senior Public Health 2562

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
1 พ.ค.2562
คณบดีคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสา

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
8 เม.ย.2562
คณบดีและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
5 เม.ย.2562
คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีงานสงกรานต์รดน้ำดำหัว

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
4 เม.ย.2562
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ลงพื้นที่ในการฝึกสหกิจศึกษา

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
16 มี.ค.2562
คณบดีคณาอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานกีฬา เจ้าฟ้าเกมส์ครั้งที่ 15

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 มี.ค.2562
คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมโครงการอบรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
4-5 มี.ค.2562
คณบดีคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
27 ก.พ.2562
คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
15 ก.พ.2562
คณบดีคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
14 ก.พ.2562
คณบดีคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดนิทรรศการ “เจ้าฟ้าวิชาการ”

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
13 ก.พ.2562
คณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมโครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญหาเบื้องต้น

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ม.ค.2562
คณบดีคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมเพื่อการดำเนินงานของคณะในการเปิดภาคการศึกษาใหม่
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
23 ม.ค.2562
คณบดีและอาจารย์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
16 ม.ค.2562
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ร่วมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
16 ม.ค.2562
คณบดี และอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์สอบสัมภาษณ์น้องนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 ม.ค.2562
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
3-4 ม.ค.2562
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
26 ธ.ค.2561
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 4 คณะ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า ประจำปี 2561 ในทีมสีขาว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
20-21 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
19 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562


[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
14 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บันทึกความร่วมมือ (MOA) กับบริษัท เวลเนส ฮอสปิตอล จำกัด

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
5 ธ.ค.2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2561
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th