คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

responsive screens

29 พฤษภาคม 2563
รมว.อว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หารือการดำเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และท้องถิ่น
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25-26 พฤษภาคม 2563
คณบดี และคณาจารย์ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
13 พฤษภาคม 2563
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
28 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดดำเนินโครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
18 มี.ค.2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่
ร่วมทำความสะอาด
ต่อต้าน ‘ไวรัส COVID-19’
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 มี.ค.2563
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดีเป็นประธาน
โครงการประกวดคัดเลือก
การนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษา และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 มี.ค.2563
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
9 มี.ค.2563
การสัมมนาการนำเสนอผลงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อจัดการประกวดเชิงผลิตภาพ
ในการค้นหา Best practice
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
9 มี.ค.2563
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
15 ก.พ.2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณะฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
14 ก.พ.2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า” และชมนิทรรศการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ก.พ.2563
คณบดี อาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 10
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ก.พ.2563
คณบดี อาจารย์ และบุคลากรจัดทำกิจกรรม Green Office โดยมีวิทยากรมาถ่ายทอดองค์ความรู้
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
3-7 ก.พ.2563
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์”
ประจำปี พ.ศ.2563
ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
8 ม.ค.2563
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
26 ธ.ค.2561
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 4 คณะ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า ประจำปี 2561 ในทีมสีขาว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
20-21 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
19 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562


[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
14 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บันทึกความร่วมมือ (MOA) กับบริษัท เวลเนส ฮอสปิตอล จำกัด

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
5 ธ.ค.2561
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ปีการศึกษา 2561
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th