• 02 529 0674 ต่อ 606-607

แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566    

แผนปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน