คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

picture

picture

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bhusita

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

ประธานหลักสูตร

■ พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

■ M.P.A. (Public Administration) Roosevelt University, Chicago, U.S.A.

■ ค.บ. (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Noppakorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล

กรรมการ

■ Ph.D. (Industrial Hygiene and Toxicology) University of Cincinnati, Ohio, U.S.A.

■ M.P.H.(Public health) University of Hebrew, Jerusalem, Israel

■ วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล


Somchai

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช

กรรมการและเลานุการ

■ Ph.D. (Nutrition) Columbia University,New York, U.S.A.

■ M.S. (Nutrition) Columbia University,New York, U.S.A.

■ วท.บ.โภชนาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

picture

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ประธานหลักสูตร

■ วท.ม.(วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

aree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

กรรมการ

■ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

■ ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม

Ratthapol

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กรรมการ

■ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

rattanaporn

อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

กรรมการ

■ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

sutthida

อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

กรรมการ

■ วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

chatprapa

อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

■ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

■ วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา

pitchasuda

อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

■ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

apichet

อาจารย์อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

■ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด

(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

■ วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

duangkamo

อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์

■ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

duangkamo

อาจารย์นิโรบล มาอุ่น

■ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

duangkamo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ

■ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

■ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (สุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

picture

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
apichai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

ประธานหลักสูตร

■ ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

■ สศ.ม. (บริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ สศ.บ. (บริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

thatita

อาจารย์นัชชา ยันติ

กรรมการ

■ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

กรรมการ

■ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

thasaporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

กรรมการ

■ ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

■ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

■ ศษ.บ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Krit

อาจารย์กริช เรืองไชย

กรรมการและเลขานุการ

■ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

picture

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


sasithorn

อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

กรรมการ

■ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

■ พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Nattaya

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

กรรมการและเลขานุการ

■ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

กรรมการและเลขานุการ

■ ปร.ด (การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

■ ส.ม. (การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

■ วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

picture

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

fuaengfha

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

ประธานหลักสูตร

■ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

sasivimol

อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

กรรมการ

■ วท.ม. สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร


apinya

อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

กรรมการ

■ ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

nolapan

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

กรรมการ

■ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

■ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาเคมี-ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

jiaranai

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

กรรมการและเลขานุการ

■ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 21/11/62

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th