คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาไทย

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

   (ชื่อย่อ) วท.บ.(อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ชื่อภาษาอังกฤษ

   Bachelor of Science (Environmental Health)

   (ชื่อย่อ) B.Sc.(Environmental Health)

จุดเด่นของหลักสูตร
   ■ เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
   ■ ฝึกงานเข้มข้นในสถานประกอบการหน่วยงานต่างๆ
   ■ มีสภาวิชาชีพรองรับ
การประกอบอาชีพ
  • นักวิชาการสาธารณสุข
  • นักสุขาภิบาล
  • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  • นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ช่วยวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


fuaengfha

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

■ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


apinya

อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

■ ส.ม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


chatprapa

อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์

กรรมการ

■ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

■ วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com