คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ชื่อภาษาไทย

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขภาพและความงาม)

   (ชื่อย่อ) วท.บ.(สุขภาพและความงาม)

ชื่อภาษาอังกฤษ

   Bachelor of Science (Health and Aesthetic)

   (ชื่อย่อ) B.Sc.(Health and Aesthetic)

รูปแบบและจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

   เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • นักวิชาการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • อาจารย์/นักวิจัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Somchai

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช

■ Ph.D. (Nutrition) Columbia University,New York, U.S.A.

■ M.S. (Nutrition) Columbia University,New York, U.S.A.

■ วท.บ.โภชนาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


Ha-thaichon

อาจารย์ภัทรา พวงช่อ

■ วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต


Ha-thaichon

อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์

■ พทป.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

■ วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต


Nattaya

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

■ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


sasithorn

อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

■ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

■ พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com