คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม

ชื่อภาษาไทย

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขภาพและความงาม)

   (ชื่อย่อ) วท.บ.(สุขภาพและความงาม)

ชื่อภาษาอังกฤษ

   Bachelor of Science (Health and Aesthetic)

   (ชื่อย่อ) B.Sc.(Health and Aesthetic)

รูปแบบและจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

   เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงาม
  • นักวิชาการส่งเสริมและบริการสุขภาพ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
  • อาจารย์/นักวิจัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

Ha-thaichon

อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์

ประธานหลักสูตร

■ วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต

■ พทป.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Nattaya

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

กรรมการ

■ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


Ha-thaichon

อาจารย์ภัทรา พวงช่อ

กรรมการ

■ วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (การแพทย์แผนตะวันออก) มหาวิทยาลัยรังสิต


sasithorn

อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

กรรมการ

■ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

■ พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


sasithorn

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

กรรมการและเลขานุการ

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com