คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อภาษาไทย

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

   (ชื่อย่อ)ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

ชื่อภาษาอังกฤษ

   Bachelor of Public Health Program in Public Health

   (ชื่อย่อ) B.P.H.(Public Health)

จุดเด่นของหลักสูตร

   อาจารย์และนักศึกษาเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

รูปแบบและจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

   เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

การประกอบอาชีพ
  • นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
  • ครู อาจารย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์
  • นักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน
  • ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุข
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
kittidaj

อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ประธานหลักสูตร

■ วท.ม.(วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

aree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

กรรมการ

■ วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

■ ค.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูนครปฐม

Ratthapol

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

กรรมการ

■ ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

rattanaporn

อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

กรรมการ

■ ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

sutthida

อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

กรรมการ

■ วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

chatprapa

อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์

กรรมการและเลขานุการ

■ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

■ วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th