คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

ชื่อปริญญา

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการระบบสุขภาพ)

   (ชื่อย่อ) ส.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ)

จุดเด่นของหลักสูตร

   1. ตอบสนองวิสัยทัศน์ และพันธกิจกระทรวงสาธารณสุข

   2. เพิ่มบทบาทให้บัณฑิตประยุกต์ใช้ความรู้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการสร้างผลิตภาพ

   3. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิได้

คณะสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

   2. ในกรณีที่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามข้อ 1 ให้พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

การประกอบอาชีพ

    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)

  • นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และหน่วยงาน NGOs
  • นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบสุขภาพ
  • ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประกอบอาชีพอิสระ
รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM501 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ1 2
PHM502 การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ2 1
PHM503 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 3
PHM601 วิทยาการระบาด 3
PHM602 ชีวสถิติสาธารณสุข 3
PHM603 การบริหารงานสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้นำ 3
PHM605 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ 3

หมวดวิชาเลือก 01

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM606 การจัดการทรัพยากร 1 2
PHM607 โลจิสติกส์ในการบริการสุขภาพ 1
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 2
PHM609 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 2
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 2
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3

หมวดวิชาเลือก 02

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM606 การจัดการทรัพยากร 1 2
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 2
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM612 โภชนาการและการฃะลอวัย 2
PHM613 การจัดการธุรกิจสุขภาพผู้สูงอายุ 2
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 2
PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3

หมวดวิชาเลือก 03

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM604 การบริหารงานอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3
PHM608 การจัดการคุณภาพในงานสุขภาพ 2
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 2
PHM612 โภชนาการและการฃะลอวัย 2
PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3
PHM616 การจัดการเพื่อป้องกันอันตรายในสถานที่ทำงาน 2
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 2
PHM618 การยศาสตร์ 2
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3

หมวดวิชาเลือก 04

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM610 เทคโนโลยีทางสาธารณสุข 2
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2
PHM618 การยศาสตร์ 2
PHM619 วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด 3
PHM620 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาการระบาด 3
PHM621 วิทยาการระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3

หมวดวิชาเลือก 05

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PHM611 โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3
PHM612 โภชนาการและการฃะลอวัย 2
PHM614 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2
PHM615 การประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3
PHM617 การจัดการสุขภาพฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ 2
PHM622 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3
PHM623 การประกันคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพ 3
PHM624 ระบบการส่งเสริมสุขภาพ 3
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
bhusita

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

ประธานหลักสูตร

■ พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

■ M.P.A. (Public Administration) Roosevelt University, Chicago, U.S.A.

■ ค.บ. (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Noppakorn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร จงวิศาล

กรรมการ

■ Ph.D. (Industrial Hygiene and Toxicology) University of Cincinnati, Ohio, U.S.A.

■ M.P.H.(Public health) University of Hebrew, Jerusalem, Israel

■ วท.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล


Somchai

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ดุรงค์เดช

กรรมการและเลานุการ

■ Ph.D. (Nutrition) Columbia University,New York, U.S.A.

■ M.S. (Nutrition) Columbia University,New York, U.S.A.

■ วท.บ.โภชนาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th