คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

ชื่อภาษาไทย

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(การจัดการสถานพยาบาล)

   (ชื่อย่อ) ส.บ.(การจัดการสถานพยาบาล)

ชื่อภาษาอังกฤษ

   Bachelor of Public Health (Hospital Management)

   (ชื่อย่อ) B.P.H.(Hospital Management)

จุดเด่นของหลักสูตร

   1. มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถทำงานในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในระดับต่างๆ ได้โดยหลักสูตรมีความร่วมมือกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย

   2. เน้นประสบการณ์ด้านการจัดการอย่างเป็นระบบในสถานพยาบาลโดยใช้ฐานความรู้เป็นสำคัญ

   3. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต

   4. เป็นหลักสูตรที่สนองต่อความต้องการด้านการจัดการและการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล

   5. มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะการนำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักบริหารมืออาชีพ

   6. สามารถกู้กยศ.ได้ทุกราย

   7. ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

รูปแบบและจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยและสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


การประกอบอาชีพ

       บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง

  • นักวิชาการสาธารณสุข
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • นักจัดการงานทั่วไป
  • นักทรัพยากรบุคคล
  • นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
  • นักบริหารมืออาชีพในสถานพยาบาล (เวชระเบียน,การเงินการคลัง,พัสดุ ฯลฯ)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
apichai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์

ประธานหลักสูตร

■ ค.ด. (การจัดการศึกษาและการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

■ สศ.ม. (บริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ สศ.บ. (บริหารงานสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

thatita

อาจารย์นัชชา ยันติ

กรรมการ

■ วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

■ ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล

thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

กรรมการ

■ ส.ม. (โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

thasaporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

กรรมการ

■ ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

■ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

■ ศษ.บ (การวัดและประเมินผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

■ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Krit

อาจารย์กริช เรืองไชย

กรรมการและเลขานุการ

■ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

■ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th