• 02 529 0674 ต่อ 606-607

ประกันคุณภาพการศึกษา


แบบฟอร์มรายงาน SAR EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563


แบบฟอร์ม SAR EdPEx หมวด 1-6
  (15 มี.ค.64)แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลลัพธ์ EdPEx หมวด 7
  (15 มี.ค.64)รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ