• 02 529 0674 ต่อ 606-607

ประกันคุณภาพการศึกษา


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ