คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

picture


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.ม.สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วท.บ.สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วท.บ.สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส.ม.สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

Update : 21/11/62

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th