คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานสารบรรณ
  
ข้อ 1 ตรวจสอบหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ในระบบ E-Office และส่งผ่านสำนักงานโดยตรง
        สำหรับเรื่องที่เข้ามาในระบบ E-Office จะต้องทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นระบบจะแสดงจำนวนเรื่องที่เข้ามา
ข้อ 2 คัดแยกหนังสือบันทึกข้อความ หนังสือราชการภายนอก หนังสือคำสั่ง และประกาศ พร้อมลงรับในคอมพิวเตอร์
        การลงรับหนังสือจะลงเลขรับเฉพาะของแต่ละประเภท เช่น รับหนังสือบันทึกข้อความภายในก็จะรันเลขรับเฉพาะหนังสือบันทึกข้อความภายใน รับหนังสือภายนอกก็จะรันเลขรับเฉพาะหนังสือภายนอก โดยประกอบไปด้วย เลขรับเรื่องทับด้วยปี พ.ศ. วันที่รับเรื่อง เวลารับเรื่อง และลงชื่อผู้รับเรื่อง จากนั้นให้ดูว่าเรื่องเรียนใคร เช่น ในหนังสือเรียนอธิการบดี/คณบดี ให้ประทับ “เรียนคณบดี” หากในหนังสือ เรียนผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่ใช่คณบดี ไม่ต้องประทับ “เรียนคณบดี”
ข้อ 3 เสนอหัวหน้าสำนักงานพิจารณาเกษียนหนังสือ
        ในขั้นตอนนี้หัวหน้าสำนักงานจะพิจารณาเกษียนหนังสือ โดยพิจารณาว่าเรื่องนั้น ๆ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หรือมอบหมาย ให้ทราบหรือดำเนินการต่อไป หากในหนังสือ เรียนผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่ใช่คณบดีจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องเสนอผ่านคณบดี
ข้อ 4 เสนอคณบดี
        คณบดีจะพิจารณาตามเกษียนหนังสือของหัวหน้าสำนักงาน หรืออาจมีการพิจารณาเกษียนหนังสือเพิ่มเติม
ข้อ 5 งานธุรการ
        งานธุรการจะคัดแยกหนังสือตามที่คณบดีพิจารณาเกษียนหนังสือ เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการต่อไป โดยการแสกนเข้าระบบพร้อมส่งอิเมลหรือไลน์ส่วนตัว

Update : 16 กันยายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th