คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

porntip

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Nareekarn

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง

นักวิชาการศึกษา

Patcharaporn

นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Kittiwut

นายกิตติวุฒิ ไชยการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chonthicha

นางสาวชลทิชา พงษ์ทวี

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

Monthicha

นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

Piyanetr

นางสาวปิยะเนตร แต่งงาม

นักวิชาการพัสดุ

natthawut

นายณัฐวุฒิ วันเชียง

ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com