• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณาจารย์

หลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ


รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร

อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
klanarong--

อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ


อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
klanarong--

อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์


Nirobon

อาจารย์กุลภัสร์ชา มาอุ่น

ประธานหลักสูตร
phannatas

ผศ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
pitchasuda

อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
apichet

อาจารย์อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร
assadawut

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
rattanaporn

อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
soottikarn

อาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
2.jpg

อาจารย์อนงค์นาฏ ผ่านสถิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรส.บ.การจัดการสถานพยาบาล


thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

ประธานหลักสูตร
thasaporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Natcha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Krit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม


jiaranai

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

ประธานหลักสูตร
Fuangfah

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Sasiwimol

อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Nonlapan

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม


Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร
--Sasithon--

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
--nattaya--

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

อาารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
--Ploychayarin--

อาจารย์พลอยฌญารินทร์ ราวินิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
Update : 24/07/65

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607