• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณาจารย์

หลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ


รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ


อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์


klanarong--

อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

ประธานหลักสูตร
aree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
phannatas

อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
sutthida

อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Nirobon

อาจารย์นิโรบล มาอุ่น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
klanarong--

อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร
pitchasuda

อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
apichet

อาจารย์อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร
rattanaporn

อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
soottikarn

อาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรส.บ.การจัดการสถานพยาบาล


thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

ประธานหลักสูตร
thasaporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Natcha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Krit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
sirichai

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม


Fuangfah

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

ประธานหลักสูตร
Apinya

อาจารย์อภิญญา อุตระชัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Sasiwimol

อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Nonlapan

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
jiaranai

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม


Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร
--naphatsaran--

อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
--Sasithon--

อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
--nattaya--

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Update : 24/09/64

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607