• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณาจารย์

หลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ


รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร
thasaporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ


อ.ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
thasaporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์


phannatas

ผศ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ประธานหลักสูตร
pitchasuda

อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
apichet

อาจารย์ ดร.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร
assadawut

อาจารย์อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
rattanaporn

อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร
soottikarn

อาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด

อาจารย์ประจำหลักสูตร
2.jpg

อาจารย์อนงค์นาฏ ผ่านสถิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร
wichuda

อาจารย์วิชุดา จันทะศิลป์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

หลักสูตรส.บ.การจัดการสถานพยาบาล


thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

ประธานหลักสูตร
Natcha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Krit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
suwat

อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม


Nonlapan

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ประธานหลักสูตร
Sasiwimol

อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Fuangfah

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Nonlapan

อาจารย์ชนินันท์ ประเสริฐไทย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Nonlapan

อาจารย์ธนธัส ผุดผ่อง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม


Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร
--Sasithon--

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
--nattaya--

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

อาารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
--Ploychayarin--

อาจารย์เฌอลินญ์ สิริเศรษฐภพ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
Update : 18/08/66

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607