คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

VRUPH Updateกิจกรรมคณะ

25 ธ.ค.2563
กิจกรรม"วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า" ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2563
ปฏิทินกิจกรรม


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th