คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

image1
image1

VRUPH Update

ชื่นชมบัณฑิต น.ส.ภาวีณี กันอินทร์ ให้การช่วยเหลือทำการ CPR ผู้ประสบอุบัติเหตุจนได้รับความปลอดภัย

image1
image1
image1
image1


image1
image1
image1
image1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา /อบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมคณะ

14 ก.พ.2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า” และชมนิทรรศการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ก.พ.2563
คณบดี อาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งที่ 10
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ก.พ.2563
คณบดี อาจารย์ และบุคลากรจัดทำกิจกรรม Green Office โดยมีวิทยากรมาถ่ายทอดองค์ความรู้
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
3-7 ก.พ.2563
การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 “เจ้าฟ้าเกมส์”
ประจำปี พ.ศ.2563
ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562ปฏิทินกิจกรรม


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com