คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมอบรม เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
image1  วิทยากร คุณชยันต์ ภู่สันติสัมพันธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร สสร.


image1 13 กุมภาพันธ์ 2562
image1
image1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา /อบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมคณะ

8 ก.พ.2562 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต อบรมการใช้และการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต จัดโดยสำนักวิทยบริการฯ [ ชมคลิป ] 
24 ม.ค.2562
คณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ประชุมเปิดภาคการศึกษาใหม่
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
23 ม.ค.2562
คณบดีและอาจารย์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
16 ม.ค.2562
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ร่วมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
16 ม.ค.2562
คณบดี และอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์สอบสัมภาษณ์น้องนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 ม.ค.2562
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
3-4 ม.ค.2562
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
26 ธ.ค.2561
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 4 คณะ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า ประจำปี 2561 ในทีมสีขาว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนโครงร่างงานวิจัยในการขอสนับสนุนเงินทุนวิจัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การประยุกต์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย”
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
20-21 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดพิษณุโลก
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
19 ธ.ค.2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

คู่มือ
แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562


ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com