คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
image1
image1

VRUPH Update

ชื่นชมบัณฑิต น.ส.ภาวีณี กันอินทร์ ให้การช่วยเหลือทำการ CPR ผู้ประสบอุบัติเหตุจนได้รับความปลอดภัย

image1
image1
image1
image1


image1
image1
image1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา /อบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมคณะ

25 พ.ย.2562
จัดทำแผนวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อพัฒนานวัตกรรมและโครงการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
13 พ.ย.2562 - 10 ก.พ.63
จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขภาครัฐ
ในต่างประเทศเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ วัดไทยพุทธคยา และ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 พ.ย.2562
คณบดี คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการ KM แบ่งปันวิธีการสู่เป็นคณะสีเขียว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
17 ต.ค.2562
การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
17 ต.ค.2562
ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 ก.ย.2562
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรำลึกคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย"

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ก.ย.2562
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 ก.ย.2562
การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ.ห้องประชุมสาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 ชั้น 5 อาคาร ส่งเสริมการเรียนรู้

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com