คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

image1
image1

VRUPH Update

ชื่นชมบัณฑิต น.ส.ภาวีณี กันอินทร์ ให้การช่วยเหลือทำการ CPR ผู้ประสบอุบัติเหตุจนได้รับความปลอดภัย

image1
image1
image1
image1


image1
image1
image1
image1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา /อบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมคณะ

8 ม.ค.2563
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบและจัดทำ Infographic เรื่อง ธรรมาภิบาล โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
13 ธ.ค.2562
คณบดี คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ธ.ค.2562
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์พัฒนาจัดหาแหล่งทุนวิจัย
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
9 ธ.ค.2562
การเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในกราจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเเละนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562ปฏิทินกิจกรรม


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com