ข่าวรับสมัครนักศึกษา/ข่าวประชาสัมพันธ์

1

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุ 130 ชั่วโมง (6 พ.ค.65)

เปิดรับสมัครแล้ว!!! รุ่นที่ 5

 • 👍ค่าลงทะเบียนเพียง 19,000 บาท
 • 👍การอบรมดำเนินการในรูปแบบ Online

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร :
  084-0603493 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
  085-8119939 อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
  📌📌สนใจสมัคร 📌📌 คลิก

  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (18 ก.พ.65)

  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  หลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ (12 ม.ค.65)

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) การจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.65
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 094 295 4141 (รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : อาจารย์ประจำหลักสูตร)
  080 074 4145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์ : นักวิชาการศึกษา)

  รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

  หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ (12 ม.ค.65)

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การจัดการระบบสุขภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค.65
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 080 747 5137 (อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ : อาจารย์ประจำหลักสูตร)
  080 074 4145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์ : นักวิชาการศึกษา)

  รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 TCAS/โควตา

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.64

 • หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตร สบ.การจัดการสถานพยาบาล

 • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 TCAS/โควตา

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.64

 • หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม

 • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  ผลงาน/ความภาคภูมิใจ

  ขอแสดงความยินดี

 • ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2564
 • ขอแสดงความยินดี

 • กับอาจารย์ศศฺธร ตันติเอกรัตน์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
 • ขอแสดงความยินดี

 • ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 • ขอแสดงความยินดี

 • อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
 • ขอแสดงความยินดี

 • น.ส.ประภัสสร บาตดี นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ขอแสดงความยินดี

 • นายเนติพงศ์ จันทร์กลิ่น ศิษย์เก่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน" ประจำปี 2564 ในงาน VRU ALUMNI OUTSTANDING ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่2 พฤศจิกายน 2564
 • ขอแสดงความยินดี

 • นายณัฐพล ชาวนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "มณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยาม" สาขารางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น ครั้งที่ 1 หม่อมหลวงสุธีเทพ จรูญโรจน์ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา" กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 • ขอแสดงความยินดี

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ขอแสดงความยินดี

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กริช เรืองไชย อาจารย์ประจำหลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
 • ภาพกิจกรรมคณะ


  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607