ข่าวรับสมัครนักศึกษา/ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร "ผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ 130 ชั่วโมง" รุ่นที่ 3

 • ค่าลงทะเบียน (หลักสูตร์ออนไลน์) 19,000 บาท
 • ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)
 • เริ่มอบรมวันที่ 1 ธันวาคม 2564

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร :
  084 0603493 (อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี)
  085 8119939 (อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย)
  สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

  หลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

 • รับสมัครวันนี้-15 ส.ค.64
 • ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท เท่านั้น!!
 • ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)
 • ได้ใบประกาศนียบัตร สามารถทำงานในสถานประกอบการด้านผู้สูงอายุได้

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร :
  084 308 6203 (อ.ศศิธร )
  084 514 3248 (อ.สุทธิดา)
  สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

  หลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) การจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับตลอดปีการศึกษา

 • โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเลือก และดุษฎีนิพนธ์
 • By Research/By Coursework

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 094 295 4141 (รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ : อาจารย์ประจำหลักสูตร)
  080 074 4145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์ : นักวิชาการศึกษา)
  รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  หลักสูตร สม.การจัดการระบบสุขภาพ

  รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 080-0744145 (คุณพัชรพร เรียงวงษ์) เปิดรับตลอดปีการศึกษา

  รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 TCAS/โควตา

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.64

 • หลักสูตร สบ.สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตร สบ.การจัดการสถานพยาบาล

 • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 TCAS/โควตา

  รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.64

 • หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม

 • รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

  ผลงาน/ความภาคภูมิใจ

  ขอแสดงความยินดี

 • นายเนติพงศ์ จันทร์กลิ่น ศิษย์เก่าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับปริญญาตรี ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน" ประจำปี 2564 ในงาน VRU ALUMNI OUTSTANDING ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่2 พฤศจิกายน 2564
 • ขอแสดงความยินดี

 • นายณัฐพล ชาวนา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "มณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยาม" สาขารางวัลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น ครั้งที่ 1 หม่อมหลวงสุธีเทพ จรูญโรจน์ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา" กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
 • ขอแสดงความยินดี

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับ รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ขอแสดงความยินดี

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กริช เรืองไชย อาจารย์ประจำหลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
 • ขอแสดงความยินดีกับ
  รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

 • ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ระดับคณะ
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

 • ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
 • ขอแสดงความยินดีกับ
  อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

 • ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

 • เข้าร่วมการประกวด "กิจกรรมการแข่งขัน Social Enterprise ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (Social Engineer)" แบบออนไลน์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ได้รับ " รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 " โดยมี อ.ธธิธา เวียงปฏิ และอ.นาตยา ดวงประทุม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 • ขอแสดงความยินดี

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นัชชา ยันติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
 • ภาพกิจกรรมคณะ


  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 02-5290674 ต่อ 606-607