คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
image1
image1

VRUPH Update

image1
image1
image1
image1


image1
image1
image1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา /อบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมคณะ

24 ก.ย.2562
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรำลึกคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย"

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 ก.ย.2562
พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 ก.ย.2562
การวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ.ห้องประชุมสาธารณสุขศาสตร์ สสร.504 ชั้น 5 อาคาร ส่งเสริมการเรียนรู้

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 ก.ย.2562
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 48 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีณ.ธนชาติ (สำนักสวนมะลิ)

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
28 ส.ค.2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย การประกวดการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ในการผลิตไม้กวาด

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
5 ส.ค.2562
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมกันเต้นแบบบาสโลบ พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
2 ส.ค.2562
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
26 ก.ค.2562
นิทรรศการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com