คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
image1
image1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา /อบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมคณะ

8 เม.ย.62
คณบดีและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
5 เม.ย.62
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 [ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25 และ 29 มี.ค.62
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐาน [ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
16 มี.ค.62
คณบดีคณาอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานกีฬา เจ้าฟ้าเกมส์ครั้งที่ 15 [ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com