คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

image1
image1

ผลงานนักศึกษา/รางวัล

การฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560

Public health Co-operative #3 PHVRU สาธารณสุข EP.1/2

Public health Co-operative #3 PHVRU สาธารณสุข EP.2/2

สื่อประกอบการสอน : ผลงานของนักศึกษาในรายวิชาอนามัยครอบครัว ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สุขภาพผู้สูงอายุ l เพลงผู้สูงอายุเสี่ยงทาย PH VRU 1

สุขภาพผู้ใหญ่ เพลง Adult Take Care-PH VRU

พัฒนาการวัยรุ่น เพลงอาบน้ำร้อน PH VRU I

สุขภาพวัยเรียนตอนต้น เพลงวัยเรียนตอนต้น PH VRU

สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน เพลงเด็กวัยก่อนเรียน PH VRU

สุขภาพวัยทารกแรกเกิด เพลงหนูน้อยขาเลาะ PH VRU

จ๊ะเอ๋เบบี๋ (การตั้งครรภ์) PH VRU

เมนู

คู่มือและเอกสารเผยแพร่


ปฏิทินกิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com