คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมคณะ

10 ส.ค.2563
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
29 พ.ค.2563
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับ รมว.อว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หารือการดำเนินงานการพัฒนาเชิงพื้นที่และท้องถิ่น
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
25-26 พฤษภาคม 2563
คณบดี และคณาจารย์ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการของอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
13 พฤษภาคม 2563
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกลยุทธ์ พ.ศ.2565-2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
28 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดดำเนินโครงการ จิตอาสาป้องกันภัย COVID-19
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
12 มี.ค.2563
รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
รองอธิการบดีเป็นประธาน
โครงการประกวดคัดเลือก
การนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษา และโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
11 มี.ค.2563
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
9 มี.ค.2563
การสัมมนาการนำเสนอผลงาน
สหกิจศึกษาของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อจัดการประกวดเชิงผลิตภาพ
ในการค้นหา Best practice
[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่

แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2563
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph@vru.ac.th