คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้ อุทิศตน พัฒนาสุขภาพชุมชน  เอกลักษณ์ : สร้างเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
image1
image1

VRUPH Update

image1 ดาวโหลดกำหนดการ <<คลิก>>
03 กรกฎาคม 2562 08.30-16.30 น.
image1 ดาวโหลดกำหนดการ <<คลิก>>
03 กรฎาคม 2562 08.30-16.30 น.
image1 ดาวโหลดกำหนดการ <<คลิก>>
03 กรฎาคม 2562 08.30-16.30 น.
image1 ดาวโหลดกำหนดการ <<คลิก>>
24 กรฎาคม 2562 08.30-16.30 น.

image1
image1
image1

ประกาศรับสมัครนักศึกษา /อบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมคณะ

20-21 มิ.ย.2562
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
4-5 และ 7-8 มิ.ย.2562
จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
24 พ.ค.2562
ประกวดนวัตกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 
23 พ.ค.2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

[ ดูภาพเพิ่มเติม ] 

คู่มือและเอกสารเผยแพร่แผนและปฏิทินการดำเนินงาน ประจำปี 2562ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์:02-5290674 ต่อ 606-607 Email: ph.vru.ac.th@gmail.com