• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี


aree

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

คณบดี

รองคณบดี


Natcha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
pitchasuda

อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


aree

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ผู้ช่วยคณบดี
Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ผู้ช่วยคณบดี
--Sasithon--

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี
--nattaya--

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

ผู้ช่วยคณบดี
Sasiwimol

อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร


--pannee--

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ

อ.ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน

ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
Nirobon

อาจารย์ ดร.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ประธานหลักสูตรส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
thatita

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย

ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
thatita

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ฏิ

ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิงแวดล้อม
Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและวคามงาม
Update : 16/02/2566