• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี


aree

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

คณบดี

รองคณบดี


Natcha

ผศ.นัชชา ยันติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
thatita

อ.ธธิธา เวียงปฏิ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
Assadawut

อ.อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


aree

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี


อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ผู้ช่วยคณบดี
Thanusil

อ.ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน

ผู้ช่วยคณบดี
Juntarat

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ผู้ช่วยคณบดี
--Sasithon--

ผศ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี
--nattaya--

อ.นาตยา ดวงประทุม

ผู้ช่วยคณบดี
Fuangfha

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร


--pannee--

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ

อ.ดร.ธนูศิลป์ สลีอ่อน

ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
Nirobon

ผศ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ประธานหลักสูตรส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
thatita

ผศ.กริช เรืองไชย

ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
thatita

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิงแวดล้อม
Juntarat

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและวคามงาม
Update : 20/04/66