• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี


aree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

คณบดี

รองคณบดี


--pannee--

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและการวางแผน
jiaranai

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
thatita

อ.ธธิธา เวียงปฏิ

รองคณบดี ฝ่ายกิจก

ผู้ช่วยคณบดี


--naphatsaran--

อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี
klanarong--

อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ

ผู้ช่วยคณบดี
klanarong--

อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี
Fuangfah

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

ผู้ช่วยคณบดี
Nonlapan

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ผู้ช่วยคณบดี
sutthida

อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

ผู้ช่วยคณบดี
Nirobon

อาจารย์นิโรบล มาอุ่น

ผู้ช่วยคณบดี
--nattaya--

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร


--pannee--

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร ส.ด.การจัดการระบสุขภาพ

อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ประธานหลักสูตร สม.การจัดการระบบสุขภาพ
klanarong--

อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

ประธานหลักสูตรส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
Fuangfah

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและวคามงาม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


aree

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Update : 05/10/2564