• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี


aree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ

คณบดี

รองคณบดี


--pannee--

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและการวางแผน
jiaranai

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย
thatita

อ.ธธิธา เวียงปฏิ

รองคณบดี ฝ่ายกิจก

ผู้ช่วยคณบดี


--naphatsaran--

อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี
klanarong--

อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดี
Fuangfah

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

ผู้ช่วยคณบดี
Nonlapan

อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์

ผู้ช่วยคณบดี
sutthida

อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ

ผู้ช่วยคณบดี
Nirobon

อาจารย์นิโรบล มาอุ่น

ผู้ช่วยคณบดี
--nattaya--

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร


อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ประธานหลักสูตร สม.การจัดการระบบสุขภาพ
phannatas

อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

ประธานหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
Fuangfah

อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและวคามงาม

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


aree

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Update : 31/05/2564