• 02 529 0674 ต่อ 606-607

คณะกรรมการบริหารคณะ

คณบดี


aree

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

คณบดี

รองคณบดี


Natcha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัชชา ยันติ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
pitchasuda

อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


aree

นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี


อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

ผู้ช่วยคณบดี
Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ผู้ช่วยคณบดี
klanarong--

อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดี
--Sasithon--

อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์

ผู้ช่วยคณบดี
--nattaya--

อาจารย์นาตยา ดวงประทุม

ผู้ช่วยคณบดี
Sasiwimol

อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี

ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร


--pannee--

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ

ประธานหลักสูตร ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ

อ.ดร.ทิวากร พระไชยบุญ

ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ
Nirobon

อาจารย์กุลภัสร์ชา มาอุ่น

ประธานหลักสูตรส.บ.สาธารณสุขศาสตร์
thatita

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ

ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล
jiaranai

อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
Juntarat

อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและวคามงาม
Update : 05/07/2565